INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

În cele mai multe cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a  putea să vă furnizăm serviciile noastre, pentru care este necesar să încheiem un contract cu dumneavoastră.

Datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm includ: nume și prenume; date din actul de identitate; adresa de domiciliu; adresa de corespondență; numărul de telefon (fix și mobil); adresa de email;  date din acte de proprietate; număr intern factură; produse și servicii facturate; cantitate de produse și servicii facturate; total factură, sold curent; alte date incluse în factura.

Prelucrăm datele dumneavoastră de mai sus pentru că este necesar în vederea încheierii și, ulterior, a executării contractului dintre noi și dumneavoastră.

Rezolvarea solicitărilor și plângerilor dumneavoastră

Dacă ne trimiteți solicitări sau plângeri, vom prelucra datele dumneavoastră pentru a le putea soluționa. În aceste cazuri, datele prelucrate pot include: nume, prenume; CNP; adresă domiciliu; date din actul de identitate; adresă de email; număr de telefon fix; număr de telefon mobil; numărul și data încheierii contractului dintre noi și dumneavoastră; conținutul solicitării/plângerii dumneavoastră.

Temeiul prelucrării este, în acest caz, consimțământul dumneavoastră sau, după caz, necesitatea încheierii sau a executării contractului dintre noi și dumneavoastră.

Transmiterea de oferte la cererea dumneavoastră

În situația în care ne solicitați oferte cu privire la produsele ori serviciile noastre, este necesar să vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru a putea răspunde cererii dumneavoastră.

Aceste date includ: nume și prenume, date din actul de identitate; adresă de corespondență; adresă de email; număr de telefon. În acest caz, vom prelucra datele în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră (la cererea dumneavoastră), în situația în care oferta noastră a fost acceptată de dumneavoastră.

Transmiterea de oferte din inițiativa noastră, ca urmare a acordului dumneavoastră

În situația în care ați fost de acord să vă trimitem comunicări (SMS-uri, email-uri, trimiteri poștale, fax) privind produsele, serviciile și promoțiile noastre, vă vom prelucra anumite date pentru a putea să vă transmitem astfel de informații. Date pe care le vom prelucra includ: nume, prenume; număr de telefon; adresă de email, adresă de domiciliu.

Temeiul prelucrării este, în acest caz, consimțământul dumneavoastră.

Transmiterea de informații către autorități publice, potrivit legii

În unele cazuri legislația ne impune să comunicăm date privind clienții noștri către anumite autorități de a stoca datele clienților un anumit interval de timp ori de a prelucra datele clienților altfel.

În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale.

Realizarea unor operațiuni corporative

În cadrul unor operațiuni de vânzare a părților sociale, restructurare și a altor activități similare, putem prelucra datele dumneavoastră prin divulgarea către anumiți consultanți, activități de audit, potențiali cumpărători, autorități publice sau alte persoane. Temeiul prelucrării va fi fie interesul nostru legitim, fie îndeplinirea unor obligații legale.

Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane

Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau a intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute sau negocieri.

În această situație, vom prelucra datele tale cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

Stocarea datelor

Vom păstra datele dumneavoastră potrivit politicii noastre de stocare a datelor cu caracter personal, perioada stocării fiind diferită în funcție de scopul pentru care le folosim și de categoria de date. Politica noastră are la bază prevederile legale (inclusiv legislația protecției datelor cu caracter personal). Există, de asemenea, situații în care legislația din alte domenii (cum ar fi normele de contabilitate sau arhivare) ne impune să stocăm datele dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp. Acolo unde nu există o perioadă de stocare stabilită într-o lege, vom avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul să accesați datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau copii ale acestora. De asemenea, aveți dreptul să obţineți de la noi informaţii privind natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt exacte.

Dreptul la ştergerea datelor. Aveţi dreptul să obțineți ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul să transmiteți/transferați către un alt operator datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu acordul dumneavoastră, aveţi dreptul să vă retrageți consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a vă exercita drepturile și, în situațiile în care vă prelucrăm datele cu consimțământul dumneavoastră, pentru a vă retrage acordul, sau în măsura în care aveți nevoie de informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să le adresați în scris în atenția Responsabil pentru Protectia Datelor, la sediul Trado Tech Srl, Bd-ul Valea Cetatii, Nr.3, sau la adresa de poștă electronică: contact@maisigur.ro

 

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră la care facem referire în acest document. Aveți libertatea de a decide ce date alegeți să ne transmiteți. Totuși, dacă nu ne oferiți datele pe care le-am solicitat, atunci nu va fi posibil pentru noi să încheiem contractul cu dumneavoastră sau să îl executăm, să vă răspundem la solicitări, cereri sau

întrebări ori să vă trimitem comunicări privind serviciile, produsele ori promoțiile noastre.

 

Cand se aplica aceasta informare

 

 Acest document se referă la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către Trado Tech. Această notă nu este aplicabilă cu privire la servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice. Pentru informații cu privire la modul în care alte companii prelucrează datele dumneavoastră, vă rugăm să consultați nota de informare/ politica privind protecția datelor ale acelor companii.

Nu acceptăm nicio răspundere în nicio situație pentru modul în care alte persoane prelucrează datele dumneavoastră, inclusiv atunci când am făcut referire la produsele sau serviciile acelor persoane în comunicările cu dumneavoastră, pe website-ul nostru sau altfel.

Modificarile acestei note

Această notă este aplicabilă începând cu 25 mai 2018 și se aplică inclusiv prelucrărilor de date pe care suntem în curs să le realizăm la acea dată. Având în vedere evoluția constantă a activității noastre, pe măsură ce ne dezvoltăm, este posibil ca prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi și, prin urmare, conținutul acestui document să sufere modificări. Cu 15 zile înainte de intrarea în vigoare a unei noi versiuni a acestei note, vă vom informa în avans despre aceasta și vom actualiza acest document pe pagina noastră de internet unde veți putea găsi toate versiunile anterioare ale acestei note, alături de versiunea în vigoare la acel moment.

 

Ce semnifica termenii utilizati

 

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume,  număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane.

Operator: persoana fizică sau juridică care decide scopul și mijloacele prelucrării. În raporturile dintre Trado Tech și dumneavoastră, noi suntem operatorul datelor, iar dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată.

Persoană împuternicită: O persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. Dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal.

Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European